Hội Thảo chuyên ngành

Thông Tin
Nội Dung
Thời Gian
25-27.11.2021 | 9.00 ~ 17.00
Địa Điểm
Khu Vực Hội Thảo
Đơn Vị Tham Dự
Đơn Vị Trưng Bày, Khách Tham Quan, Khách Mua Hàng, Cơ Quan Chính Phủ.
Chủ Đề
Smart Home & Ứng Dụng Smart City
*Tìm kiếm Diễn giả:
BTC SMART CITY ASIA 2021 kêu gọi các Quý Hiệp Hội, Tổ chức, các Chuyên gia trong các lĩnh vực nêu trên đăng kí tham dự. Quý Diễn giả có thể gửi thông tin về BTC tham khảo cho 1 buổi hội thảo (30 phút)

.