Kết Nối Doanh Nghiệp – Smart City Asia 2023

Kết Nối Doanh Nghiệp

Thông Tin
Nội Dung
Thời Gian
13-15.04.2023 | 10.00 ~ 16.00
Địa Điểm
Khu Vực Kết Nối Doanh Nghiệp
Đơn Vị Tham Dự
Đơn Vị Trưng Bày, Khách Tham Quan, Khách Mua Hàng, Đại Diện Chính Phủ.
Biz Matching
Số cuộc họp đã tiến hành: hơn 3.000 cuộc họp trực tiếp
O2O Hybrid Business Matching
Từ Online đến Họp Trực tiếp: hơn 200 cuộc họp
Lĩnh vực trưng bày của các đơn vị tham gia triển lãm sẽ được liệt kê trong Đơn đăng kí tham quan triển lãm, khách tham quan có thể chọn các hạng mục quan tâm. Khách tham quan sẽ nhận được thẻ đeo cùng danh sách cũng như vị trí gian hàng của công ty thuộc lĩnh vực quan tâm. Mục đích để đảm bảo khách tham quan và khách mua hàng có thể gặp gỡ trực tiếp các đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực mà họ quan tâm.